• ภาษาไทย
    • English

สอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3 ปี 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IC3 สำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทียบโอน ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา กับยุคสมัยที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป การดำเนินกิจกรรมยังคงใช้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ภาพ : หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ

Date: 
Wednesday, September 16, 2020 - 14:45