• ภาษาไทย
    • English

ประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้จัดประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้อง  Co-Working Space อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1. การสำรวจความต้องการขอรับทุนการศึกษาของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 
2. การประชุมพิจารณาเปิดซองชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
3. การประชุมคณะกรรมการทำนุศิลปวัฒนธรรม  

Date: 
Wednesday, November 11, 2020 - 14:30