• ภาษาไทย
    • English

อาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับคำเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจโฮมสเตย์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ  และอาจารย์อมรรัตน์ สุทธิธรรมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังเป็นคณะกรรมประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จังหวัดตรัง ซึ่งจังหวัดตรัง ได้รับการประสานงานจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการดำเนินการโครงการประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการตรวจประเมินโฮมสเตย์ ทึ่สมัครเข้ารับการตรวจประเมิน ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เกาะลิบงโฮมสเตย์ และวิสาหกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลิบง  ณ เกาะลิบง  อ.กันตัง จังหวัดตรัง

Date: 
Wednesday, November 11, 2020 - 16:00