• ภาษาไทย
    • English

รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมอบรมโครงการด้านการเบิกจ่าย

ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563   นางสาวจตุพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผนพร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์นรี แสงแสน หัวหน้างานฝ่ายบริหารและวางแผน  นางสาวกาญจนา  อุบล หัวหน้างานวิชาการและวิจัย นางสาวปิยะนุช นาพอ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนางานและส่งเสริมขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ในหัวข้อ “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย” และหัวข้อ “กฎหมาย ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย” ซึ่งรับเกียรติจาก คุณนุจรี โปฏกรัตน์ นักวิชาการเงินและบัยชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตวจสอบภายใน เป็นวิทยากรในการบรรยายและจัดกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งจัดขึ้นโดย กองคลัง มทร.ศรีวิชัย  ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรมรอยัลฮิลล์ จังหวัดสตูล

Date: 
Wednesday, November 18, 2020 - 14:00