• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ RMUTSV Test

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 3/2563


วันนี้  6 มกราคม 2564 งานวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ RMUTSV Test ครั้งที่ 3/2563 ให้แก่นักศึกษา โดยได้เล็งเห็นความสำคัญการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับที่ใช้งานได้ของนักศึกษาและสำเร็จการศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานในอนาคต โดยได้รับความอนุเคราะห์อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการบรรยายแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง  ดังนี้  

06/01/64 Listening  บรรยายโดย อ.ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์   
13/01/64 Grammar บรรยายโดย อ.ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ 
20/01/64 Vocabulary บรรยายโดย ผศ.สุภาพร เจริญสุข
27/01/64 Reading บรรยายโดย อ.โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์

ภาพ : กรวิษา ร่มรื่น นักวิชากาศึกษา 
เรียบเรียง : นิวัฒน์ นุ่นชูผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

Date: 
Wednesday, January 6, 2021 - 16:00