• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมอบรมโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 วิทยาลัยฯได้จัดอบรมการเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SPEEXX)ก่อนจะมีการสอบวัดผลการเรียน (Pre-test) ปีการศึกษา2563ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เทียบโอน ปี 1 จำนวน 35 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ เป็นวิทยากรอบรม พร้อมด้วย ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล และอาจารย์จิรัชญา บุญช่วย เป็นอาจารย์กำกับติดตามการดำเนินการเรียน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Tuesday, January 12, 2021 - 14:15