• ภาษาไทย
    • English

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน

วันนี่ 26 มกราคม 2564 หน่วยวิจัยและพัฒนา งานวิชาการและวิจัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ พ.ศ.๒๕๖๓  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Co-working space วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

Date: 
Tuesday, January 26, 2021 - 16:15