• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันนี้ 29 มกราคม 2564 หน่วยบริการวิชาการ งานวิชาการและวิจัย ได้จัดประชุมหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการจ้างงานสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา เพื่อดำเนินการปรับแก้โครงการให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ  ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง co-working space  อาคารสำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย 

Date: 
Friday, January 29, 2021 - 14:45