• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

เมื่อ​วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์จากสาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงาน และเป็นเวทีเสนอผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และรวบรวมผลงานวิจัยเป็นรายงานการประชุมวิชาการ​ (Journal) ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่มา : Lannapress online

Date: 
Friday, February 5, 2021 - 14:15