• ภาษาไทย
    • English

อ.นุชนาถ ทับครุฑ พร้อมด้วย ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ อ.อรอนงค์ อำภา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นุชนาถ ทับครุฑ พร้อมด้วย ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ อ.อรอนงค์ อำภา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม้โจ้
#CHT #RUTS #วิทยาลัยแห่งปัญญา #สร้างมูลค่าแก่ชุมชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

Date: 
Tuesday, February 23, 2021 - 11:15