• ภาษาไทย
    • English

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 


วันนี้  7 เมษายน 2564 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะพัฒน์  ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนข้าวสู่การทำงาน ตั้งแต่แนวคิดการมองหาอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน มุมมองของสังคมปัจจุบันกับการรับคนเข้าทำงาน กระบวนการเขียนใบสมัครงาน ทั้งหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน โดย ดร.ฟารีดา ชาชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยาบรรยายพร้อมกับ Workshop ในหัวข้อ "กระบวนการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน"  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

Date: 
Wednesday, April 7, 2021 - 11:30