• ภาษาไทย
    • English

เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมและรับฟัง กิจกรรมเสวนาออนไลน์ (IMTT Talk online RUTS#2) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”

เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมและรับฟัง กิจกรรมเสวนาออนไลน์  (IMTT Talk online RUTS#2)

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”


Date: 
Friday, August 13, 2021 - 09:00