• ภาษาไทย
  • English

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2564


 

 • วิทยาเขตตรังขอประกาศแนวปฏิบัติเรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ดังนี้
 1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การขอคืนเงินค่าค่าธรรมเนียมหอพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขอแจ้งเกี่ยวกับหลักฐานการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
 • ในการยกเว้นค่าหอพักนักศึกษา/ค่าธรรมเนียมหอพัก/ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกับค่าหอพักนักศึกษาภาคการเรียนที่ 1/2564 แก่นักศึกษากรณีนักศึกษาได้ชำระรายการดังกล่าวไว้แล้ว โดยแนบหลักฐานการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ดังต่อไปนี้
 1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2.  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
 3.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งคำร้องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม

      https://forms.gle/XvHjcewfnqruVXZQ9

 • สอบถามข้อมูลได้ที่ ติดต่อประสานงาน แผนกหอพักนักศึกษา (ในเวลาราชการเท่านั้น)

นายชำนาญ ศรีสุด เบอร์โทรศัพท์ 09-5413-4762
นางวัลภา บุญยัง   เบอร์โทรศัพท์ 08-6941-1700
นางสาวนิรัชพร เปลี่ยนเพศ  เบอร์โทรศัพท์  062391-1893    

 

Date: 
Friday, August 20, 2021 - 16:15