• ภาษาไทย
    • English

นางสาวอัจฉรา วังหิน ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

นางสาวอัจฉรา วังหิน 
นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Date: 
Tuesday, August 24, 2021 - 14:45