• ภาษาไทย
    • English

นางสาวณัฏฐริกา คงสม ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

นางสาวณัฏฐริกา คงสม
นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Date: 
Tuesday, August 24, 2021 - 15:00