• ภาษาไทย
    • English

ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

วิทยาลัยการโรงแรม ฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2103001
เรื่อง "นวัตกรรมสืบสานวันสารทไทยประเพณีงานบุญเดือนสิบ”
โดย นางสาวอมราพร แสงเกื้อ,นายซากิบ เบญสะอาด,นางสาวภริดา ปราบเสร็จ,นางสาวณัฐธยาน์ วงศ์ตาขี่,
นางสาวพิยดา ดำแข็ง,นางสาวณัฐณิชา วงศ์ตาขี่,นางสาวพรศิริ คงบัว และนายพีรณัฐ ดีเบา

เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104042
เรื่อง "นวัตกรรมสื่อสารโปรแกรมทัวร์สมัยใหม่”
โดย นางสาวณัฏฐชา จีนเมือง, นางสาวกนกวรรณ เอียดทอง, นางสาวบุษรินทร์ ไทยเล็ก, นางสาวณัฐนิชา บูรณะ และ
นางสาวรมิตา ล่องตี้
 

 

Date: 
Wednesday, November 24, 2021 - 12:30