• ภาษาไทย
    • English

ขอความร่วมมือนักศึกษา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

ขอความร่วมมือนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2564  คลิกตอบแบบสอบถาม

No photo description available.

Date: 
Friday, November 26, 2021 - 10:45