• ภาษาไทย
    • English

โครงการยกระดับหนังสือ ตำรา เพื่อนำไปสู่งานด้านวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 คณาจารย์สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผศ. ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ สาขาวิชาการบัญชี , ผศ. ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ และอาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับหนังสือ ตำรา เพื่อนำไปสู่งานด้านวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง จัดโดย สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ในการนี้ ผศ. ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ ได้นำส่งผลงานตำรา “การแปล 1 “ และ อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ ได้นำส่งผลงานตำรา “องค์การและการจัดการ” เพื่อร่วมประกวดผลงาน ฯโดยทั้งสองท่านได้รับ “รางวัลชมเชย” จากจำนวนรางวัลที่มอบให้ผู้ประกวดทั้งหมด 9 รางวัล

Date: 
Saturday, June 25, 2022 - 13:45