• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหน้าเขา-ในวัง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วย อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว ได้มีโอกาสร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) ด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหน้าเขา-ในวัง ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ผืนป่าและแหล่งต้นน้ำ โดยชุมชนที่มีความเข็มแข็ง นอกจากนั้นยังได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซึ่งคลี่คลายลงจากที่ผ่านมา
ที่มา : อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง

Date: 
Saturday, June 25, 2022 - 13:45