• ภาษาไทย
    • English

ครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันนี้ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2563 ในการสอบสัมภาษณ์บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อจ้างงานภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หน่วยประสานงานที่ 10 นำโดย ดร.จตุพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา นางสาวณัฏฐ์นรี แสงแสน หัวหน้างานบริหารและวางแผน ซึ่ง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หน่วยประสานงานที่ 10 ประกอบด้วย 5 ตำบล 138 คน ได้แก่ ตำบลช่อง ตำบลนาโยงเหนือ ตำบลน้ำผุด ตำบลเขาไม้แก้ว จังหวัดตรัง และตำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา โดยจ้างงานในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 5 คน บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 10 คน และนักศึกษา จำนวน 5 คน ซึ่งมีระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นี้

สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ที่

  • เพจ https://www.facebook.com/1tambon1ruts
  • เว็บไซต์ https://www.otou.rmutsv.ac.th/
Date: 
Wednesday, December 23, 2020 - 14:45