• ภาษาไทย
    • English

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง ได้จัดขึ้นในวันที่  16, 22-23 กุมภาพันธ์ 2557

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
  • เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดตรัง กับวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  • เพื่อบูรณาการการเรียนให้นักศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางการตลาดวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง
Date: 
Saturday, May 17, 2014 - 09:15