• ภาษาไทย
    • English

โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 คณาจารย์จากสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและ การท่องเที่ยวได้จัดโครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับ AEC ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอำเภอสิเกา จ.ตรัง โดยรูปแบบของการจัดโครงการครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประเพณีของเทศกาล Easter ควบคู่กับการ สอนทักษะการพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการส่งเสริม  การเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกผ่านการทำกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 35 คน

Date: 
Saturday, July 19, 2014 - 16:15