• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มแม่บ้าน (2559)

วันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดบริการวิชาการ โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มแม่บ้าน   ณ บ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน จังหวัดตรัง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มแม่บ้านให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีที่เป็นระบบมากขึ้น 

Date: 
Monday, August 1, 2016 - 13:30