• ภาษาไทย
    • English

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ณ กลุ่มแม่บ้านในชุมชนตำบลบ่อหิน (2559)

วันที่ 26-27 เมษายน 2559 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ณ กลุ่มแม่บ้านในชุมชนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ภายในครอบครัวอีกช่องทางหนึ่ง

Date: 
Monday, August 1, 2016 - 13:30