• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาเพื่อรองรับ AEC สู่ชุมชน(2559)

สาขาภาษาต่างประเทศ งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดบริการวิชาการ โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข่งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาเพื่อรองรับ AEC สู่ชุมชน ขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ชุมชนในการรองรับประชาคมอาเซียน และสามารถนำความรู้ไปขยายผลและปรับใช้กับการทำงานในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไปจากชุมชนตำบลบ่อหิน กว่า 40 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Date: 
Monday, August 1, 2016 - 13:30