• ภาษาไทย
    • English

โครงการ"ค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับ AEC" (2559)

วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2559 สาขาภาษาต่างประเทศ งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ"ค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับ AEC" ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน รวมถึงให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมี ครู และนักเรียนจากโรงเรียนวังวิเศษ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ และโรงเรียนสามัคคีศึกษา เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน

Date: 
Monday, August 1, 2016 - 13:45