• ภาษาไทย
    • English

บริการวิชาการ โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งฯ(2560)

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 สาขาภาษาต่างประเทศ ได้จัดบริการวิชาการ ในโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กว่า 30 คน โดยมีอาจารย์จากสาขาภาษาต่างประเทศ ทั้งอาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ชาวต่างชาติ ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Thursday, June 22, 2017 - 22:00