• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมการจัดการความรู้ การดำเนินงานของสายสนับสนุน

วันนี้ 31 มีนาคม 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานวิชาการและวิจัย  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้" ใน Cop ที่ 8 การดำเนินงานของสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอดรับบริบทในการดำเนินงาน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนินทร์ สังขดวง  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

Date: 
Wednesday, March 31, 2021 - 14:15