• ภาษาไทย
    • English

มทร.ตรัง ผลักดันคนรุ่นใหม่สานต่อธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน เพื่อปะเหลียนในยุคดิจิทัล

    เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ และอาจารย์จันทิวรรณ สมาธิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ดำเนินกิจกรรมย่อยที่ 3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) ในการลงพื้นที่ ร่วมกับตัวแทนชุมชน ณ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีโอกาสรวมกลุ่มสมาชิกคนรุ่นใหม่เพื่อสานต่อธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงมีการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกเพื่อเป็นกรรมการกลุ่มการท่องเที่ยว ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว เรื่องกฏระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ การรักษาความปลอดภัย แผนการตลาดและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงยังได้มีการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ ““การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวยุคดิจิตอล” นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมชมกลุ่มมุสลิมะห์บ้านปะเหลียน  รับชมการสาธิตการทำขนมวิถีฮาลาล เช่น ขนมไข่บุหลู ขนมเปี๊ยะพริกไทย และขนมจีบสังขยา เพื่อนำกิจกรรมเหล่านี้มาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวต่อไป“กิจกรรมที่พวกเราได้มาพบกับพี่น้องในพื้นที่ตำบลปะเหลียน นับว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะวางแผนในการพัฒนาทั้งในด้านกำลังคน การท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและแนวทางการบริหารของผู้บริหารองค์กรของเรา เพราะถ้าคน(ชุมชน)แข็งแรง การท่องเที่ยวก็จะยั่งยืน” อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ ผู้รับผิดชอบโครงการ เผยถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้
ที่มา : อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ

Date: 
Wednesday, May 11, 2022 - 10:00