• ภาษาไทย
  • English

อัญชิษฐา กิ้มภู่


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss Anchittha  Kimpoo
ชื่อภาษาไทย       : นางสาวอัญชิษฐา  กิ้มภู่
ตำแหน่ง : อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :  การโรงแรมและการท่องเที่ยว

TEL  : 8503

EMAIL : anchittha.k@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ 
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ-การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • นโยบาย การวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
 • การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
 
ประสบการณ์การสอน
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเทียว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
 • ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
 • การจัดการเส้นทางท่องเที่ยว
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • อัญชิษฐา  กิ้มภู่ และจุฑามาศ  พรหมมา.  (2560).  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำอย่างยั่งยืน.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ฉบับที่ 2): 1-12. 
 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • -