• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ


 

 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวชยนรรจ์  ขาวปลอด 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Chayanun  Klawplod
ตำแหน่ง   : หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
TEL  : 8502
EMAIL : chayanun.k@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชนาถ ทับครุฑ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Nutchanat Tupkrut
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
TEL  : 8504
EMAIL  : nutchanat.t@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล  : ดร.จตุพร ฮกทา 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Jutuporn Hokta
ตำแหน่ง : อาจารย์
TEL  : 8501
EMAIL  : jutuporn.h@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายวิทยา ตู้ดำ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Vittaya Toodum
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL  : 8504
EMAIL : vittaya.t@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวอรอนงค์ อำภา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Ornanong Ampha
ตำแหน่ง  : อาจารย์
TEL  : 8504
EMAIL : ornanong.a@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด