• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ


 

ดร.ศิริวรรณ์  ศิลารักษ์ 
Dr.Siriwan Silarak

 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

siriwan.si@rmutsv.ac.th
siriwansi.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ
Miss Nutchanat Tupkrut

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

nutchanat.t@rmutsv.ac.th
nutchanatt.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์ชยนรรจ์  ขาวปลอด 
Miss Chayanun  Klawplod

chayanun.k@rmutsv.ac.th
chayanunk.sites.rmutsv.ac.th

 


 

ดร.จตุพร ฮกทา 
Miss Jutuporn Hokta

jutuporn.h@rmutsv.ac.th
jatupornh.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์วิทยา ตู้ดำ
Mr.Vittaya Toodum

vittaya.t@rmutsv.ac.th
vittayat.sites.rmutsv.ac.th

 


 

อาจารย์หัสชัยปกรณ์ ปานมา
Mr.hussachaipakorn Panma

hussachaipakorn.p@rmutsv.ac.th
hussachaipakornp.sites.rmutsv.ac.th