• ภาษาไทย
  • English

ดุสิตพร ฮกทา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Dr.Dusitporn Hokta
ชื่อภาษาไทย  : ดร.ดุสิตพร  ฮกทา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร              :   

TEL  : 8503

EMAIL : dusitporn.h@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 • ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การตลาดในอุตสาหกรรมบริการ
 • การจัดการโฮมสเตย์
 
ประสบการณ์การสอน
 • การท่องเที่ยวใต้น้ำและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
 • การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • งานสปาในธุรกิจโรงแรม 
 • หลักงานศิลป์ในธุรกิจโรงแรม 
 • การจัดการธุรกกิจในอุตสาหกรรมการโณงแรมและการท่องเที่ยว
 • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 • ธุรกิจที่พักแรมในชุมชน 
 • จิตวิทยาบริการเพื่อการโรงแรม 
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 • การจัดการที่พักแรมชุมชนชายฝั่งทะเล 
 • การจัดสัมมนาการโรงแรม 
 • การควบคุมบริภัณฑ์ในงานโรงแรม 
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 
 • การจัดซื้อและวางแผนรายการอาหาร
 • การจัดการสุขาภิบาลอาหารในงานแรม
 • การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว 
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการโฮมสเตย์
 • การวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ความพร้อมของธุรกิจท่องเที่ยวตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรังในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 • แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนจังหวัดตรัง

 • แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 • แนวทางการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันของจังหวัดตรัง

 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์พิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช
 • หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษา  สำนักวิชาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์