• ภาษาไทย
    • English

กาญจนา อุบล


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Kanjana Ubon
ชื่อภาษาไทย  : นางสาวกาญจนา  อุบล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร : ฝ่ายวิชาการและวิจัย

TEL  : 8515

EMAIL : kanjana.u@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วท.บ (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • ฝึกงานและสหกิจศึกษา
  • บริการวิชาการ
ประสบการณ์การสอน
  • -
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • -
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
  • -
 
ตำรา หนังสือ
  • -
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2554 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง