• ภาษาไทย
  • English

โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Oothsuma Chumphong 
ชื่อภาษาไทย  : นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์, ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร :   สาขาภาษาต่างประเทศ

TEL  : 8520

EMAIL : oothsuma.c@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
 • การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • English for International Communication
 • English for International Trade 
 • English Literature 
 • English for Airline Business 
 
ประสบการณ์การสอน
 • Introduction to English Literature 
 • English for everyday life
 • English for International Trade
 • English for Business 
 • Reading skills in English 
 • General English (English I and English II)
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • Need analysis 
 • Modern Fantasy Literature
 • English as a Lingua Franca
 • English for specific purpose
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • การใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการท่องเที่ยว

 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง