• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายบริหารและวางแผน

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายบริหารและวางแผน


 

ดร.จตุพร ฮกทา 
Miss Jatuporn Hokta

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

jutuporn.h@rmutsv.ac.th
jatupornh.sites.rmutsv.ac.th

 


 

นางสาวณัฏฐ์นรี แสงแสน
Miss Natnaree Sangsen

หัวหน้างานบริหารและวางแผน
ปฏิบัติห้นาที่ หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
natnaree.s@rmutsv.ac.th

 


 

นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด
Mr.Pongsak Petchkod

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน
pongsak.pe@rmutsv.ac.th
 

 


 

นางรวิวรรณ คงแก้ว
Mrs.Raviwan Khongkaew

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
raviwan.k@rmutsv.ac.th

 


 

นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย
Miss Sukanda Rittichai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ
sukanda.r@rmutsv.ac.th

 


 

นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล
Mr.Niwat Nunchupon

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน่วยสารสนเทศ
niwat.n@rmutsv.ac.th

 


 

 

นายอนุตตมา บุญมี
Mr. Anuttama Boonmee

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
anuttama.b@rmutsv.ac.th