• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายบริหารและวางแผน

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายบริหารและวางแผน


 

 

ชื่อ-สกุล : ดร.จตุพร ฮกทา 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Jatuporn Hokta
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL  : 8501
EMAIL  : jutuporn.h@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐ์นรี แสงแสน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Natnaree Sangsen
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารและวางแผน
TEL  : 8501
EMAIL : natnaree.s@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 

 

 

ชื่อ-สกุล  : นางมะลิ อินกล่ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Mali Inklam
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
TEL  : 8501
EMAIL mali.i@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางรวิวรรณ คงแก้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Raviwan Khongkaew
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL  : 8501
EMAIL : raviwan.k@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Sukanda Rittichai
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL    : 8501
EMAIL  : sukanda.r@rmutsv.ac.th
Profile  : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Niwat Nunchupon
ตำแหน่ง  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
TEL : 8501
EMAIL  : niwat.n@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายพงษ์ศักดิ์ เพช็รเกิด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Pongsak Petchkod
ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
TEL : 8501
EMAIL  : pongsak.pe@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นายสิริพงษ์ พิทักษ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Siripong Pitak
ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
TEL : 8501
EMAIL  : siripong.p@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


 

ชื่อ-สกุล  : นางสาวอ่ามีต้า  บ่อม่วง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Amita  Bomuang 
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL : 8501
EMAIL  : amita.b@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด