• ภาษาไทย
    • English

แสงเดือน แก้วกลาง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Sangduen Kaewklang
ชื่อภาษาไทย  : นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร  :   ฝ่ายวิชาการและวิจัย

TEL  : 8515

EMAIL : kornvisa.c@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี บช.ม. (บัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาตรี บช.บ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • ประกันคุณภาพการศึกษา
ประสบการณ์การสอน
  • -
 
งานวิจัยที่สนใจ
  • -
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
  • -
 
ตำรา หนังสือ
  • -
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2552 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง