• ภาษาไทย
    • English

เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 23 มกราคม 2566 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหาร , คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้อง Co-working Space ชั้น 1 อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง

Date: 
Tuesday, January 24, 2023 - 11:30