• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-1.1-01

เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว               ประจำปีการศึกษา 255๙

CHT 08-00-1.1-02

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 255๙ (IQA)