• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT-08-00-1.2-01

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 255๙

CHT-08-00-1.2-02

ใบรับรองคุณวุฒิปริญญาเอก

CHT-08-00-1.2-03

ใบรับรองผลการศึกษาปริญญาเอก