• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 : ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ(59)

หมายเลขเอกสาร

 

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT-08-00-1.3-01

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 255๙

CHT-08-00-1.3-02

หนังสือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ