• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-1.4-01

ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)

CHT 08-00-1.4-02

ตารางสรุปจำนวนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา  2559