• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี(59)

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน

CHT-08-00-1.5.1-01

คำสั่งที่ 054/2559 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

CHT-08-00-1.5.1-02

ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

CHT-08-00-1.5.2-01

ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของงานพัฒนานักศึกษา

CHT-08-00-1.5.2-02

เว็บhttps://www.facebook.com/CHTstudentaffairs/

CHT-08-00-1.5.2-03

https://www.facebook.com/CHTGuidanceRMUTSV

CHT-08-00-1.5.2-04

มุมเอกสารแนะแนวและบริการให้คำปรึกษา

CHT-08-00-1.5.3-01

รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา