• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

CHT 08-00-1.6.2-01

รายงานผลการดำเนินโครงการCHT Freshmen Day

CHT 08-00-1.6.2-02 

รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม

CHT 08-00-1.6.2-03

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำพานไหว้ครู

CHT 08-00-1.6.2-04

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำโล่และเกียรติบัตรคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

CHT 08-00-1.6.2-05

รายงานผลการดำเนินโครงการ CHT VOLUNTEERS 2016

CHT 08-00-1.6.2-06

รายงานผลการดำเนินโครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

CHT 08-00-1.6.2-07

รายงานผลการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

CHT 08-00-1.6.2-08

รายงานผลการดำเนินโครงการนักเดินทางหัวใจสีเขียว

CHT 08-00-1.6.2-09

รายงานผลการดำเนินโครงการบัญชีสัมพันธ์ปันใจ

 

(2) ด้านความรู้

CHT 08-00-1.6.2-010

รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.2-011

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.1-02)รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.2-012

รายงานผลการดำเนินโครงการ CHT PR AMBASSADOR 2016

CHT 08-00-1.6.2-013

รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่เยาวชน

CHT 08-00-1.6.2-014

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-08) รายงานผลการดำเนินโครงการนักเดินทางหัวใจสีเขียว

CHT 08-00-1.6.2-015

รายงานผลการดำเนินโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรม

CHT 08-00-1.6.2-016

รายงานผลการดำเนินโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา

CHT 08-00-1.6.2-017

รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 แข่งลูกลมชมตรังเมืองนา

 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา

CHT 08-00-1.6.2-018

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-01)รายงานผลการดำเนินโครงการ CHT Freshmen Day

CHT 08-00-1.6.2-019

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-02)รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม

CHT 08-00-1.6.2-020

รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.2-021

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.1-02)รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ผู้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.2-022

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-012)รายงานผลการดำเนินโครงการ CHT PR AMBASSADOR 2016

CHT 08-00-1.6.2-023

รายงานผลการดำเนินโครงการเปิดโลกกิจกรรม CHT Contest 2016 กิจกรรมที่ 2 Open House CHT Club

CHT 08-00-1.6.2-024

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-013)รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่เยาวชน

CHT 08-00-1.6.2-025

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-08)รายงานผลการดำเนินโครงการนักเดินทางหัวใจสีเขียว

CHT 08-00-1.6.2-026

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-016)รายงานผลการดำเนินโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา

CHT 08-00-1.6.2-027

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-017)รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 แข่งลูกลมชมตรังเมืองนา

 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

CHT 08-00-1.6.2-028

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-010)รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

CHT 08-00-1.6.2-029

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-01)รายงานผลการดำเนินโครงการ CHT Freshmen day

CHT 08-00-1.6.2-030

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-02)รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม

CHT 08-00-1.6.2-031

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-03)รายงานผลการดำเนินโครงการจัดทำพานไหว้ครู

CHT 08-00-1.6.2-032

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-020)รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.2-033

 

รายงานผลการดำเนินโครงการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต

 

CHT 08-00-1.6.2-034

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-02)รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.2-035

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-05)รายงานผลการดำเนินโครงการ CHT VOLUNTEERS 2016

CHT 08-00-1.6.2-036

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-06)รายงานผลการดำเนินโครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

CHT 08-00-1.6.2-037

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-015)รายงานผลการดำเนินโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรม

CHT 08-00-1.6.2-038

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-016)รายงานผลการดำเนินโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา

CHT 08-00-1.6.2-039

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-09)รายงานผลการดำเนินโครงการบัญชีสัมพันธ์สานฝันปันใจ

CHT 08-00-1.6.2-040

รายงานผลการดำเนินโครงการฟุตซอลมาราธอนคัพ

 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

CHT 08-00-1.6.2-041

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-01)รายงานผลการดำเนินโครงการCHT Freshmen day

CHT 08-00-1.6.2-042

 

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-020)รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.2-043

 

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-02)รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-1.6.2-044

 

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-023)รายงานผลการดำเนินโครงการเปิดโลกกิจกรรม CHT Club 2016 กิจกรรมที่ 1 CHT Contest club

CHT 08-00-1.6.2-045

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-012)รายงานผลการดำเนินโครงการ CHT PR AMBASSADOR 2016

CHT 08-00-1.6.2-046

 

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-013)รายงานผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่เยาวชน

CHT 08-00-1.6.2-047

 

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-07) รายงานผลการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

CHT 08-00-1.6.2-048

 

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-015) รายงานผลการดำเนินโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรม

CHT 08-00-1.6.2-049

อ้างอิงเอกสาร (เอกสาร CHT 08-00-1.6.2-016) รายงานผลการดำเนินโครงการส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา