• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT 08-00-2.1.1-01

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 -2559) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

CHT 08-00-2.1.1-02

ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ

CHT 08-00-2.1.1-03

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2559

CHT 08-00-2.1.1-04  

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานวิจัยและพัฒนา  ประจำปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-2.1.1-05

แผนพัฒนางานวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2556-2559

CHT 08-00-2.1.1-06

หน้า เว็บไซต์ สวพ. และวิทยาลัยฯ ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย

CHT 08-00-2.1.1-07  

ฐานข้อมูล สำหรับการเผยแพร่ บทความวิจัย /ระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 

CHT 08-00-2.1.2-01

จัดทำ/รวบรวม ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นงานด้านการวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยในการสืบค้นข้อมูล

CHT 08-00-2.1.2-02

ประมวลภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้า

CHT 08-00-2.1.2-03 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  

CHT 08-00-2.1.2-04

เล่มจัดสรรงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

CHT 08-00-2.1.3-01

เล่มจัดสรรงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

CHT 08-00-2.1.3-02  

ระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ2560

CHT 08-00-2.1.3-03

หลักเกณฑ์การสนับสนุนให้บุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ 2559

CHT 08-00-2.1.4-01

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากรจัดนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ   พ.ศ. 2559

CHT 08-00-2.1.4-02 

ประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

CHT 08-00-2.1.4-03

เล่มจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

CHT 08-00-2.1.5-01

หนังสือบันทึกข้อความอนุมัติเงินทางไปราชการเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย ของ อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล 26-28 ต.ค.2559

CHT 08-00-2.1.5-02 

โครงการพัฒนาอาจารย์ ความรู้ทางด้านการวิจัย-