• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-2.2-01

สรุปจำนวนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ  25๖๐

CHT 08-00-2.2-02    

หนังสือสัญญางานวิจัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐

CHT 08-00-2.2-03    

เล่มจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐

CHT 08-00-2.2-04    

เล่มจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๐

CHT 08-00-2.2-05

สรุปจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ประจำปีการศึกษา  25๖๐