• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

CHT 08-00-2.3-01

ความเป็นไปได้ในการปรับใช้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารท้องถิ่นภาคใต้ร่วมกับศิลปะการแสดงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง)

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-02

แนวทางการพัฒนาการจัดทำมาตรฐานการให้บริการโรงแรมฮาลาลเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม(อาจารย์ธรรมจักร  เล็กบรรจง)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-03

ความตั้งใจในการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่ด่านชายแดนไทยอำเภอเบตง จังหวัดยะลา(อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง)

-ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-04

ปฏิบัติของชาวเบตงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ไฟใต้(อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

 

 

CHT 08-00-2.3-05

การพัฒนาการท่องเที่ยวดำน้ำไทย สู่ความยั่งยื่น(อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิจัย

- รายชื่อผู้ทรงที่พิจารณาบทความ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-06

Modelling Developed Land in Phuket Province of Thailand:2000-2009

(อาจารย์ธนินทร์ สังขดวง)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิชาการ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย

CHT 08-00-2.3-07

การบัญชีภาษีอากร (ผศ.ระริน  เครือวารพันธุ์) ตำรา

-เล่มตำรา

CHT 08-00-2.3-08

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนของจังหวัดตรัง           (อาจารย์สุญาพร  ส้อตระกูล)

- ปก

- สารบัญ

- บทความวิชาการ

- ดัชนีวารสาร

Proceeding งานวิจัย