• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT-08-00-3.1.1-01

แผนการการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

CHT-08-00-3.1.1-02   

คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม

CHT-08-00-3.1.1-03 

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

CHT-08-00-3.1.1-04

บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และองค์การบริการส่วนตำบลบ่อหิน

CHT-08-00-3.1.1-05 

ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการของหน่วยงานและมีตัวชี้วัดระดับแผน

CHT-08-00-3.1.1-06

คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริการวิชาการ

CHT-08-00-3.1.1-07

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT-08-00-3.1.1-08 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่  9  สิงหาคม  2559

CHT-08-00-3.1.2-01

แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT-08-00-3.1.2-02

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT-08-00-3.1.2-03 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการสร้างเครือข่ายการจัดทำบัญชีครัวเรือน        อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

CHT-08-00-3.1.2-04

มคอ.3 รายวิชาบัญชีชั้นกลาง

CHT-08-00-3.1.2-05

รายงานผลการดำเนินโครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 2

CHT-08-00-3.1.2-06 

มคอ.3 รายวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวและรายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

CHT-08-00-3.1.2-07 

งานวิจัยเรื่องโครงการศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีประมง ชุมชนจักรสาน ตำนานริมเล ต.บ่อหิน    อ.สิเกา จ.ตรัง

CHT-08-00-3.1.2-08 

รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

CHT-08-00-3.1.2-09 

มคอ.3 รายวิชาการบัญชีต้นทุน

CHT-08-00-3.1.2-10

โครงการงานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนใน อ.สิเกา จ.ตรัง 

CHT-08-00-3.1.2-11

รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2 รังสรรค์เมนูอาหารพกพากับภาชนะที่มีเอกลักษณ์

CHT-08-00-3.1.2-12   

มคอ.3 วิชาการออกแบบอาหารในโรงแรม

CHT-08-00-3.1.2-13

รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลบ่อหิน

CHT-08-00-3.1.2-14  

มคอ.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว การวางแผนธุรกิจนำเที่ยว

CHT-08-00-3.1.3-01

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT-08-00-3.1.3-02

เอกสารจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT-08-00-3.1.3-03

รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชน ตำบลบ่อหิน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการรังสรรค์เมนูอาหารพกพากับภาชนะที่มีเอกลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ชุมชนบ้านปากคลองต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

CHT-08-00-3.1.3-04 

รายงานผลโครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน  รุ่นที่ 2 

CHT-08-00-3.1.3-05 

รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

CHT-08-00-3.1.3-06 

รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลบ่อหิน

CHT-08-00-3.1.4-01

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ

CHT-08-00-3.1.4-02

สรุปผลการการประเมินความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT-08-00-3.1.6-01

คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริการวิชาการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย

CHT-08-00-3.1.6-02

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT-08-00-3.1.6-03

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดำเนินการบริการวิชาการ-

CHT-08-00-3.1.6-04

สำเนาหนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดตรัง และโอนเงินงบประมาณโครงการ

CHT-08-00-3.1.6-05

สำเนาบันทึกข้อตกลงเบื้อต้นความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และชุมชนบ้านเขาหลัก  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

CHT-08-00-3.1.6-06

ภาพถ่ายกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้อต้น

CHT 08-00-3.1.6-07

บันทึกข้อความ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยฯ