• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT 08-00-4.1.1-01  

คำสั่งที่ 083/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา

CHT 08-00-4.1.1-02

คำสั่งที่ 053/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายคุณธรรม

CHT 08-00-4.1.1-03

คำสั่งที่021/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

CHT 08-00-4.1.2-01

แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2563

CHT 08-00-4.1.2-02

แผนงาน กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-4.1.2-03

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-4.1.2-04

แผนการดำเนินงาน/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT08-00-4.1.3-01

 

รายงานผลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ชุ่มฉ่ำใจ

CHT 08-00-4.1.3-02

อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.2-01,02)

CHT 08-00-4.1.3-03

รายงานผลการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม

CHT 08-00-4.1.3-04

 

รายงานผลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน แข่งลูกลม ชมตรัง เมืองนา

CHT-08-00-4.1.4-01

อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3-02,03,04)

CHT 08-00-4.1.6-01

หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยและหน่วยงานมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

CHT 08-00-4.1.6-02

เพจ facebook งานพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว-

CHT 08-00-4.1.6-03

เพจ facebook หน่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-4.1.6-04

จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย-