• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT 08-00-5.1.1-01

คำสั่งที่ 056/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-02

คำสั่งที่ 055/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560-2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-03

แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

CHT 08-00-5.1.1-04

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/807 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขออนุมัติและดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี

CHT 08-00-5.1.1-05

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2559 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

CHT 08-00-5.1.1-06

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-07

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2555-2559 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-08

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-09

คำสั่งที่ 091/2559 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปี

CHT 08-00-5.1.1-10

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 และพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560-2564

CHT 08-00-5.1.1-11

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/211 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564

CHT 08-00-5.1.1-12

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/216 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560-2564

CHT 08-00-5.1.1-13

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/19 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

CHT 08-00-5.1.1-14

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-15

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.1-16

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

CHT 08-00-5.1.1-17

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/904 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

CHT 08-00-5.1.1-18

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวนตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 16 ด้าน

CHT 08-00-5.1.1-19

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 147-12/2559 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

CHT 08-00-5.1.1-20

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584/1238  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

CHT 08-00-5.1.1-21

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584/1254  ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

CHT 08-00-5.1.1-22

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 2

CHT 08-00-5.1.1-23

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.2-01

 

หนังสือที่ ศธ.0584.14/197 ลงวันที่ 24 มีนาคม  2559 เรื่อง ขอส่งเอกสารผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตและการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนผลิตปีงบประมาณ 2559

CHT 08-00-5.1.2-02

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT 08-00-5.1.3-01

คำสั่งที่ 058/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559

CHT 08-00-5.1.3-02

แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2557-2560

CHT 08-00-5.1.3-03

คู่มือการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.3-04

แบบการระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

CHT 08-00-5.1.3-05

แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

CHT 08-00-5.1.3-06

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.3-07

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559

CHT 08-00-5.1.3-08

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/217 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.3-09

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/362 ลงวันที่ 28 เมษายน  2560 เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559

CHT 08-00-5.1.3-10

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

CHT 08-00-5.1.3-11

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/570 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท

CHT 08-00-5.1.3-12

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

CHT 08-00-5.1.3-13

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/305 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ขอส่งรายชื่อนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2560

CHT 08-00-5.1.3-14

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวชี้วัดด้านการวิจัย

CHT 08-00-5.1.3-15

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ(บรก-04) และแบบประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคม

CHT 08-00-5.1.3-16

ภาพข่าวกิจกรรมในหนังสือพิมพ์

CHT 08-00-5.1.3-17

บันทึกข้อความที่ 0584.14/340 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง ขอส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2561

CHT 08-00-5.1.3-18

รายงานผลการดำเนินโครงการ  CHT PR AMBASSADOR 2016

CHT 08-00-5.1.3-19

รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ

CHT 08-00-5.1.3-20

เอกสารการให้ทุนนักศึกษา

CHT 08-00-5.1.3-21

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-5.1.3-22

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559

CHT 08-00-5.1.4-01

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-02

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-03

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT 08-00-5.1.4-04

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

CHT 08-00-5.1.4-05

รายงานประจำปี 2559

CHT 08-00-5.1.4-06

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/  ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาส 2

CHT 08-00-5.1.4-07

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564

CHT 08-00-5.1.4-08

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT 08-00-5.1.4-09

คู่มือการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-5.1.4-10

คู่มือการบริหารความเสี่ยง

CHT 08-00-5.1.4-11

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ

CHT 08-00-5.1.4-12

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

CHT 08-00-5.1.4-13

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/340 เรื่อง ขอส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

CHT 08-00-5.1.4-14

เอกสารบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

CHT 08-00-5.1.4-15

แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

CHT 08-00-5.1.4-16

คำสั่งที่ 030/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-17

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1127/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-18

รายงานประจำปี 2559

CHT 08-00-5.1.4-19

รายงานการจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รม.4)

CHT 08-00-5.1.4-20

โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-21

คำสั่งที่ 030/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-22

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1127/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-5.1.4-23

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 190/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขา

CHT 08-00-5.1.4-24

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/210 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

CHT 08-00-5.1.4-25

รายงานการประชุมต่างๆ

CHT 08-00-5.1.4-26

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 388/2558 เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

CHT 08-00-5.1.4-27

คำสั่งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่ 09/2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการตามลำดับ

CHT 08-00-5.1.4-28

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/246 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรรักษาราชการแทน

CHT 08-00-5.1.4-29

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 190/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขา

CHT 08-00-5.1.4-30

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/210 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

CHT 08-00-5.1.4-31

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

CHT 08-00-5.1.4-32

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT 08-00-5.1.4-33

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ 100/2559 เรื่อง ปรับค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว

CHT 08-00-5.1.4-34

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

CHT 08-00-5.1.4-35

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

CHT 08-00-5.1.4-36

รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ

CHT 08-00-5.1.5-01

คำสั่งที่ 057/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559

CHT 08-00-5.1.5-02

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/414 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอส่งแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์นิเทศ

CHT 08-00-5.1.5-03

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/386 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอส่งแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

CHT 08-00-5.1.5-04

บันทึกข้อความที่ ศธ 0584.14/361 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง ขอส่งแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

CHT 08-00-5.1.5-05

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์นิเทศ

CHT 08-00-5.1.5-06

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

CHT 08-00-5.1.5-07

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

CHT 08-00-5.1.5-08

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุ

CHT 08-00-5.1.5-09

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://cht.rmutsv.ac.th/th/GoodPractice

CHT 08-00-5.1.5-10

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวชี้วัดที่ 15 จำนวนบุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

CHT 08-00-5.1.5-11

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวชี้วัดด้านการวิจัย

CHT 08-00-5.1.5-12

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

CHT-08-00-5.1.6-01

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT-08-00-5.1.6-02 

แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

CHT-08-00-5.1.6-03

 

แผนพัฒนารายบุคคลในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

CHT-08-00-5.1.6-04

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 และขออนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ  2560 ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

CHT-08-00-5.1.6-05 

ตัวอย่างการติดตามผลการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงานทางวิชาการ/ดูงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

CHT 08-00-5.1.7-01

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

CHT 08-00-5.1.7-02 

หนังสือที่ ศธ.0584.14/801 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ทบทวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-5.1.7-03

หนังสือที่ ศธ.0584.14/ วันที่ 8 ธันวาคม  2559 เรื่อง ขออนุมัติและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประสานงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-5.1.7-04 

สรุปผลแนวทางการทบทวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

CHT 08-00-5.1.7-05 

หนังสือที่ศธ.2584.14/897 ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2559 เรื่อง แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559 ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2558

CHT 08-00-5.1.7-06

หนังสือที่ ศธ.0584.14/839 วันที่ 24  พฤศจิกายน  2559 เรื่อง แจ้งเป้าหมายคุณภาพการศึกษา  2559

CHT 08-00-5.1.7-07 

หนังสือที่ ศธ.0584.14/ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2559

CHT 08-00-5.1.7-08

หนังสือที่ ศธ.0584.14/866 วันที่ 9 ธันวาคม  2559 เรื่อง จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (รอบ 6,9,12) ประจำปีการศึกษา  2559   

CHT 08-00-5.1.7-09 

หนังสือที่ ศธ.0584.14/866 วันที่ 1 มกราคม 2560 เรื่อง ติดตามรายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ รอบ 6 เดือน,12 เดือน ประจำปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-5.1.7-10

หนังสือที่ ศธ.0584.14/ วันที่ 5 ตุลาคม  2559 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 6/2559

CHT 08-00-5.1.7-11  

หนังสือที่ ศธ 0584.14/141 วันที่ 18  พฤษภาคม  2560 เรื่อง เรียนเชิญบุคลากรเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2559

CHT 08-00-5.1.7-012

คำสั่งที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ