• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(59)

หมายเลขเอกสาร

รายการเอกสาร

CHT 08.00-5.2.1-01

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ

CHT 08.00-5.2.1-02

คำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาและวิพากษ์หลักสูตร

CHT 08.00-5.2.1-03

โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

CHT 08.00-5.2.2-01

คำสั่งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08.00-5.2.2-02

หนังสือเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08.00-5.2.2-03

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมฯ ครั้งที่ 4/2559  วันที่ 28  ธันวาคม  2559

CHT 08.00-5.2.3-01

ภาพประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

CHT 08.00-5.2.3-02

ภาพประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา

CHT 08.00-5.2.3-03

ภาพประกอบศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมห้องปฏิบัติการอาหาร (ครัวกินรี)

CHT 08.00-5.2.3-04

ภาพประกอบศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรม (รีสอร์ท)

CHT 08.00-5.2.4-01

เล่ม มคอ.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559

CHT 08.00-5.2.4-02

เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

CHT 08.00-5.2.5-01

เล่ม มคอ.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2559

CHT 08.00-5.2.6-01

เล่ม มคอ.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 255